از مشتریان مرساطب هستید؟
تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

تکنولوژی دانش‌بنیان ایرانی موجب افتخار ماست

تاییدیه‌های بین‌المللی مرساطب

تاییدیه CE فایربولت

تاییدیه CE نتل

تاییدیه CE مادام اکس

پروانه تولید فایربولت

پروانه تولید نتل

پروانه صادرات فایربولت

پروانه صادرات نتل

ISO 10002

ISO 10004

ما بر این باوریم که همواره باید فراتر از استانداردهای موجود در عرصه تجهیزات پزشکی باشیم و بالاترین استاندارد برای ما رضایت مشتریان و خدمت صادقانه است که در هیچ اعتبارنامه‌ای ذکر نشده است.

0
تعداد نصب موفق تجهیزات مرسا